TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS HẢI PHÒNG

Quyết định thành lập Trung tâm Phòng,chống HIV/AIDS Hải Phòng

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 2844QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Trung tâm Phòng,chống HIV/AIDS Hải Phòng trực thuộc Sở Y Tế

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân;

– Căn cứ Thông tư liên tịch số11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ bannhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

– Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BYTngày 05/9/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành“Quy định chức năng, nhiệm vụ, quềnhạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương”,

– Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tạiTờ trình số 842/TTr-TCCB ngày 17/10/2005 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâmPhòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế.

Trungtâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân,có con dấu và trụ sở riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phốHải Phòng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ vàquền hạn của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng được quy định như sau:

1- Chức năng: Tham mưu cho Giámđốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố; làcơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống HIV/AIDS.

2- Nhiệm vụ và quền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thựchiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của thành phố trên cơ sở Chiến lượcquốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế của thành phố, báo cáo Giámđốc Sở Y tế để trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện cáchoạt động sau:

– Phối hợp với các cơ quan liên quantrên địa bàn thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáodục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV.

– Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biệnpháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơquan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

– Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệmHIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng,chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dư phòng lây truyền HIV từmẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS kháctheo quy định.

– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứukhoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chốngHIV/AIDS.

– Tham gia đào tạo và đào tạo lạichuyên môn, kỹ thuât về phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ chuyên khoa và các cánbộ khác theo kế hoạch của thành phố và Bộ Y tế.

– Làm đầu mối quản lý và tổ chức triểnkhai thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan vềphòng, chống HIV/AIDS theo quy định.

– Thực hiện công tác quản lý cán bộ ,chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sảncủa đơn vị theo quy đinh của pháp luật. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáotheo quy định của pháp luật, của ngành.

– Phối hợp với các cơ quan liên quantố chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDStrên địa bàn thành phố.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giámđốc Sở Y tế giao.

          Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâmphòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng gồm:

1– Lãnh đạo Trung tâm: có Giámđốc và một đến hai Phó Giám đốc. Giám đốc do Uỷ ban nhân dân thành phố bổnhiệm, các Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm. Quyền giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng, ông Nguyễn Bá Toàn

2- Bộ máy giúp việc của Trung tâmgồm:

+ Các phòng chức năng:

– Phòng Kế hoạch tài chính.

– Phòng tổ chức hành chính.

+ Các khoa chuyên môn:

– Khoa Truyền thông, can thiệp và huyđộng cộng đồng.

– Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI.

– Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trịHIV/AIDS.

– Khoa Xét nghiệm.

Biên chế của Trung tâm phòng, chốngHIV/AIDS Hải Phòng là biên chế sự nghiệp do Uỷ ban nhân dân thành phố giao hàngnăm. Năm 2006 bố trí 30 người (trong đó biên chê giao 20 người và 10 người làcán bộ, viên chức được điều động nội bộ trong nghành y tế thành phố).

Điều 4. Quy định trách nhiệm:

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm triểnkhai thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng theo các nội dung ghilại các điều 1, 2, 3,; đề xuất việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm, trực tiếp bổnhiệm các Phó giám đốc Trung tâm theo phân cấp; chỉ đạo Trung tâm xây dựng quychế tổ chức hoạt động trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt để thực hiện.

Thủ trưởng các nghành có liên quan củathành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Giámđốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện để Trung tâm Phòng, chốngHIV/AIDS Hải Phòng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Vănphòng Uỷ ban nhân dân thành phố , Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủtrưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS HảiPhòng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:

– Bộ Y tế                          để

– TTTƯ, TTHĐND TP    báo

– Đ/c Bí thư Thành uỷ      cáo:

– CT và các PCT UBND-TP;

Như điều 5 (để thực hiện);

Lưu: VP UBND- TP, Sở Nội vụ.

TM.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Sử

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 190 Cát Bi, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Email: pachaiphong@gmail.com
  • ĐT: 0225.3950542  – Fax: 0225.3950536
  • Website: pachaiphong.vn

Bệnh HIV/AIDS

Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống ma túy

Phòng chống mại dâm

Tin tức

Blog